2013 m.
Fotografijos paslaugø katalogà rasite èia >>

Gija 2013


2013 m. Kirpimo paslaugø katalogà rasite èia >>

Gija 2013


2012 m. Kirpimo paslaugø katalogà rasite èia >>

Gija 20122011 m. balandþio 7-8 dienomis Verslo praktinio mokymo firma (VPMF) „Gija“ dalyvavo XV-toje tarptautinëje verslo praktiniø mokymo firmø mugëje „Alytus 2011“.

VPMF vadovë Valerija Griziûnienë uþ firmos vardo garsinimà 2010 metais tarp profesiniø mokyklø firmø buvo apdovanota padëkos raðtu. Mugës metu VPMF„Gija“ savo stende pristatë kirpëjø paslaugas.

VPMF „Gija“ puikiai pasirodë mugëje ir pelnë ðias nominacijas:
» Diplomas (taurë) uþ originaliausià stendà tarp profesiniø ir bendrojo lavinimo mokyklø firmø.
» Diplomas uþ geriausià elektroniná pristatymà tarp profesiniø ir bendrojo lavinimo mokyklø firmø.


Dekoratyvinës kosmetikos kosmetikø paslaugø katalogà rasite èia >>


2009 m. balandþio 23-24 dienomis Verslo praktinio mokymo firma (VPMF) „Gija“ dalyvavo XIII-toje tarptautinëje verslo praktiniø mokymo firmø mugëje „Ðiauliai 2009“.

VPMF „Gija“ puikiai pasirodë mugëje ir pelnë ðias nominacijas:
– uþ geriausià gebëjimà reklamuoti savo firmà, jos prekes ir paslaugas tarp profesiniø ir bendrojo lavinimo mokyklø firmø: Diplomas, Taurë.
– uþ geriausià elektroniná pristatymà tarp profesiniø ir bendrojo lavinimo mokyklø firmø: Diplomas.

muge - Siauliai

muge - Siauliai

muge - Siauliai

muge - Siauliai


2007 metø balandþio 25-26 dienomis VPMF "Gija" dalyvavo 11-oje tarptautinëje verslo praktinio mokymo firmø mugëje Visagine. Pagrindinis mugës tikslas - suteikti galimybæ mokiniams, bûsimiems veraslininkams, pajusti rinkos privalumus ir trûkumus, sudaryti sàlygas reklamuoti savo produkcijà, pritraukti kuo daugiau potencialiø pirkëjø, sudaryti sutarèiø palankiausiomis sàlygomis, susitarti dël galimø pirkimø ir pardavimø, o kartu ágyti ir tarptautinio bendravimo verslo pasaulyje pradmenø, tobulinti verslo uþsienio kalbà.

Mugës metu mokytojai turëjo galimybæ dalyvauti seminaruose:
• Verslo plëtros galimybës Ignalinos AE regione;
• Verslo praktinio mokymo firmos LIetuvoje: poveikis verslumo plëtrai.

VPMF „Gija“ parodoje buvo apdovanota diplomu kaip iðradingiausia komanda tarp profesiniø mokyklø bei uþ originalias mintis ir idëjas firmos kataloge.


2006 m. balandþio 27-28 d. "Karolinos" vieðbuèio konferencijø centre PMF "Gija" dalyvavo 10-oje tarptautinëje VPMF mugëje "Vilnius - 2006".

Mugëje savo stendus pristatë 47 verslo praktinio mokymo firmos.

Parodoje PMF "Gija" pelnë ðiuos diplomus:

• uþ gebëjimà dalykiðkai pristatyti savo veiklà;

• uþ geriausià sugebëjimà bendrauti ir bendradarbiauti tarp profesiniø mokyklø firmø;

• geriausiam vadybininkui, juo tapo Linas Bakðys (4P4 gr.)

Apdovanojimas uþ aktyvià reklamà "Simulith" informaciniame leidinyje, uþ atnaujintà firmos dokumentacijà bei firmos ávaizdþio formavimà. Dþiaugiamës!